Décapé

 • Baek Kimchi (Cabbage) - 500g

  CHF 4.95 CHF 6.95
  Fresh
 • Chonggak Kimchi (Ponytail Radish) - 500g

  CHF 4.95 CHF 6.95
  Fresh
 • Danmuji (Radish) - 350g

  CHF 2.95 CHF 6.95
  Fresh
 • Deodeok Janggajji (Plum) - 150g

  CHF 5.95 CHF 7.95
  Fresh
 • Ganjang Gochuji - 150g

  CHF 5.45
  Fresh
 • Garlic Stem in Soy Sauce - 150g

  CHF 3.45 CHF 5.45
  Fresh
 • Gat Kimchi (Mustard Leaf) - 500g

  CHF 8.95 CHF 10.95
  Fresh
 • Godulbaegi Kimchi - 150g

  CHF 3.95 CHF 5.95
  Fresh
 • Jeonlado Pogi Kimchi (Whole Cabbage) - 1kg

  CHF 10.95 CHF 13.95
  Fresh
 • Kkaennip Jangajji (Doenjang) - 150g

  CHF 3.45 CHF 5.45
  Fresh
 • Kkaennip Jangajji (Sesame) - 150g

  CHF 5.45 CHF 7.45
  Fresh
 • Kkakdugi Kimchi (Radish) - 500g

  CHF 3.95 CHF 5.95
  Fresh
 • Maesil Jangajji (Gochujang) - 150g

  CHF 5.45 CHF 7.45
  Fresh
 • Maneul Jangajji (Ganjang) - 180g

  CHF 4.95 CHF 6.95
  Fresh
 • Maneul Jangajji (Gochujang) - 150g

  CHF 3.45 CHF 5.45
  Fresh
 • Oiji (Cucumber) - 300g

  CHF 4.95
  Fresh